Ta wiadomość zawiera informacje poufne. Jeśli otrzymałeś niniejszą wiadomość przez pomyłkę, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy  i skasowanie wiadomości bez otwierania załączników. This message contains confidential information.Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform immediately the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments. 

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łucja Udziela (NIP: 7351043990) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ PBU DOM-BUD Łucja Udziela; NIP:7351043990” z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowia 44 wpisana do CEIDG. 2) Dane kontaktowe Administratora:tel.: 504012929, adres e-mail : biuro@dworekwploni.pl 3).Administrator przetwarza dane osobowe w celach: świadczenia usług będących przedmiotem działalności gospodarczej  (w zależności do rodzaju sprawy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w innych przypadkach prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  lub w innych przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). 4) Dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa 5) Administrator będzie przetwarzał dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także ustania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – m.in. imię, nazwisko, pesel, NIP, adres, numer telefonu, 6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem lub spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 7) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 8) Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.