1. Pokój w Obiekcie „Dworek w Płoni” wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w obiekcie „Dworek w Płoni” trwa od godz. 14.00 do godziny 11.00 Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
2. Zameldowanie gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY MELDUNKOWE J/ Umowy. Najmujący pokój Gość Obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Zarządzających Obiektem . Zarządzający uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
5. Rozpoczęcie pobytu w Obiekcie Dworek w Płoni jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
6. Gość może korzystać z pokoju w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych, nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
7. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokoju po godzinie 22.00. Odwiedzający winni zgłosić bezwzględnie swoich gości w recepcji.
8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Dworku w Płoni.
9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
10. Przez cały czas pobytu w Obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
11. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach obiektu grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
13. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci
14. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji pokoju w wysokości 500,00 zł
16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
17. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Zarządzający Obiektem ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
18. Obiekt Dworek w Płoni świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Zarządzający Obiektem przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Zarządzający Obiektem może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
21. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Obiekcie
22. Recepcja pobiera kaucję w wysokości 50,00 zł. na poczet uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w trakcie pobytu, w przypadku braku w/w zdarzeń kaucja zostanie zwrócona w dniu wymeldowania.

 

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI NOCLEGOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG POBYTU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W OBIEKCIE DWOREK W PŁONI

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Obiektu w formie elektronicznej,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Dworku w Płoni.
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Zarządzający Obiektem Dworek w Płoni prześle na wskazany przez Państwa adres, adres emaliowy lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Obiekt Dworek w Płoni rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3-5 dni roboczych od dokonania rezerwacji.

Zadatek, o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Obiektu Dworek w Płoni w formie przelewu bankowego, gotówki, lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa . Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym Rezerwacji .
Płatność jest rozliczona fakturą VAT zaliczką lub paragonem fiskalnym.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego firmy- subkonta dla Obiektu dworek w Płoni
Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego
DOM-BUD Łucja Udziela z dopiskiem Dworek w Ploni- rezerwacja na nazwisko……………
Konto bankowe: 31 1020 4812 0000 0302 0155 8253 Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Obiektu Dworek w Płoni okres rozliczeniowy wynosi 5 dni, co oznacza że każdy Gość przedpłacający pobyt w obiekcie jest zobowiązany do uiszczenia zadatku w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji. Ostateczna płatność za pobyt w Obiekcie pobierana jest z góry w dniu meldunku w Obiekcie.
II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

A. Warunki anulowania rezerwacji
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu na warunkach :
1) na 30 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty zadatku
2) na 29 dni do 5 dni przed planowanym przyjazdem-utrata zadatku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
3) od 4 dnia przed planowanym przybyciem i w przypadku braku przybycia do Obiektu w zarezerwowanym okresie bez anulowania rezerwacji Gość zostaje obciążony w 100 % wartości rezerwowanego pobytu z uwagi na uniemożliwienie Zarządzającym zagospodarowania zarezerwowanego pokoju.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu. Przy wcześniejszym wyjeździe gościa obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy
C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem narzędzi elektronicznych Rezerwujący-Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu Obiektu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o Ochronie danych osobowych.

D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto. Obiekt Dworek w Płoni zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.
Cena pokoju zawiera
– nocleg w komfortowym pokoju
– możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu na całym obiekcie
– parking
Dzieci do lat 3 – pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Zapłata za pobyt następuje z góry w dniu przyjazdu zameldowania. Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku gdy dokonał przedpłaty (na kwotę pomniejszoną o wysokość zadatku). Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami. Obiekt aby sprzedawać pokój kolejnym Gościom musi precyzyjnie znać termin wyjazdu Gości

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi , zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
3. Reklamacja powinna:
a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
Dyrekcja Obiektu Dworek w Płoni