Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest P.B.U. DOM-BUD Łucja Udziela, Sowia 44, 70-792 Szczecin, NIP: 735-104-39-90

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.dworekwploni.pl

Cele przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach subskrypcji do newslettera, marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, wysyłania ofert handlowych, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, działań związanych z prowadzoną działalnością przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Prawa osoby której dane dotyczą

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do bycia zapomnianym. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.